Overschrijding van de spilindex - welke cijfers veranderen allemaal voor de sociale uitkeringen?

Terug naar het overzicht
Datum: 09/22/2022
Auteur(s): Aanje Kints

1.    Inleiding

De spilindex werd overschreden in de maand juli 2022.  

Deze overschrijding heeft een impact enerzijds op de sociale uitkeringen en anderzijds op de lonen en wedden van het overheidspersoneel.

De sociale uitkeringen stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex.

Ook de lonen van de ambtenaren stijgen met 2% en dit 2 maanden na het overschrijden van de spilindex.

 

2.    Nieuwe index

De vorige overschrijding van de spilindex had plaats in april 2022. In juli 2022 werd de spilindex opnieuw overschreden. Hierdoor worden de sociale uitkeringen met 2 % verhoogd op 1 augustus 2022 en de lonen van de ambtenaren worden met 2 % geïndexeerd op 1 september 2022. 

 

3.    Verhogingen sociale uitkeringen vanaf 1 augustus 2022

3.1. Bedragen van het leefloon

Vanaf 1 augustus 2022 worden de bedragen van het leefloon respectievelijk vastgesteld op:

categorie 1: samenwonenden - 758,64 euro

categorie 2: alleenstaanden - 1.137,97 euro

categorie 3: personen die uitsluitend samenwonen met een gezin ten laste - 1.537,90 euro

 

3.2.  Vrijgestelde bestaansmiddelen in het kader van de socio-professionele integratie

Wanneer een leefloongerechtigde begint te werken, zal met het oog op socio-professionele integratie een beperkte cumulatie worden toegestaan van inkomsten met een leefloon:

Algemeen: 269,43 euro per maand (basisbedrag = 274,82 euro per maand)

Inkomsten uit artistieke activiteiten: 3.233,17 euro per jaar (basisbedrag = 3.297,80 euro per jaar)

Inkomsten uit arbeid zonder studiebeurs: 269,43 euro per maand (basisbedrag = 274,82 euro per maand)

 

3.3. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

De bedragen van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen hebben gevolgen voor het OCMW-personeel, aangeworven in het kader van artikel 60 § 7. De verloning van deze personeelsleden is niet onderworpen aan specifieke regels. OCMW’s dienen wel rekening te houden met het feit dat een artikel 60-er niet minder mag verdienen dan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Hierna zijn is de grens opgenomen voor prestaties geleverd vanaf 1 augustus 2022.

Werknemers van minstens 18 jaar oud*: 1.879,13 euro.

* Opmerking: vroeger werd het GMMI uitgedrukt in 3 bedragen, die afhankelijk waren van de leeftijd van de werknemer en zijn/haar anciënniteit. Sinds 1 april 2022 is dit onderscheid weggevallen en wordt het GMMI slechts uitgedrukt in één bedrag.

 

3.4. Uitkeringen voor onderbreking van de loopbaan omwille van thematisch verlof

Werknemers kunnen naast het stelsel van zorgkrediet ook hun loopbaan tijdelijk onderbreken wegens bijzondere omstandigheden, nl.:

– palliatief verlof voor het geven van bijstand aan een terminaal ongeneeslijk zieke persoon (mits medisch attest),

– verlof voor bijstand aan een gezinslid (samenwonende persoon) of familielid (bloedverwanten tot in de 2e graad of aanverwanten tot 1ste graad) dat lijdt aan een zware ziekte (mits medisch attest),

– mantelzorgverlof,

– ouderschapsverlof voor de geboorte van haar/zijn kind tot het kind 12 jaar wordt of voor de adoptie van een kind vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de gemeente van zijn verblijfplaats, uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

 

RVA-onderbrekingsuitkering per maand (bruto)(onderbreking voltijdse tewerkstelling)

Volledige onderbreking: basisbedrag                               940,26 euro

Verhoogd bedrag voor alleenwonende werknemer       1.582,87 euro

 

                                                                              Minder dan 50 jaar         Vanaf 50 jaar

Vermindering tot de helft: basisbedrag                     470,12 euro                   633,79 euro

Vermindering tot de helft: verhoogd bedrag
voor alleenwonende werknemer                               791,44 euro                   791,44 euro

Vermindering met 1/5de: basisbedrag                      159,49 euro                   239,23 euro

Vermindering met 1/5de: verhoogd bedrag voor 
alleenwonende werknemer                                       214,47 euro                   316,56 euro

Vermindering met 1/10de: basisbedrag                       79,74 euro                   119,61 euro

Vermindering met 1/10de: verhoogd bedrag
voor alleenwonende werknemer                                158,28 euro                   158,28 euro

 

3.5.  Uitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Werknemers in lokale besturen kunnen onder bepaalde voorwaarden zorgkrediet opnemen voor maximum 18 maanden bij voltijdse onderbreking van de loopbaan, voor maximum 36 maanden bij halftijdse onderbreking van de loopbaan en voor maximum 90 maanden bij een vermindering van de prestaties met 1/5de.

Zorgkrediet wordt opgenomen voor één van volgende redenen:

– Zorgen voor een kind tot en met 12 jaar;

– Zorgen voor een kind met een handicap;

– Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad;

– Verlenen van palliatieve zorg;

– Volgen van een erkende opleiding.

 

Uitkering per maand (bruto)

Volledige onderbreking: basisbedrag                   617,49 euro

Verminderd tot de helft:
alleenwonend / samenwonend                             322,22 euro

Verhoogd tot de helft: alleenstaande ouder          386,66 euro

Vermindering met 1/5de: basisbedrag                  153,49 euro

Vermindering met 1/5de: alleenstaande ouder     234,34 euro

Nieuwsarchief