Overschrijding van de spilindex - nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen

Terug naar het overzicht
Datum: 10/11/2021
Auteur(s): Aanje Kints

Naar aanleiding van de overschrijding van de spilindex in augustus overliepen we in de septembereditie van de nieuwsbrief alle aanpassingen aan salarissen, toelagen en vergoedingen in de context van lokale besturen. We vervolledigen het tweeluik met een helder overzicht van wat op het vlak van sociale uitkeringen allemaal wordt bijgestuurd, met toepassing vanaf 1 september 2021.

 

1. Inleiding

2. Nieuwe index

3. Verhogingen sociale uitkeringen vanaf 1 september 2020

3.1. Bedragen van het leefloon

3.2. Vrijgestelde bestaansmiddelen in het kader van de socio-professionele integratie

3.3. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

3.4. Fictief uurloon onthaalouders

3.5. Uitkeringen voor onderbreking van de loopbaan omwille van thematisch verlof

3.6. Uitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

 

1. Inleiding

De spilindex werd overschreden in de maand augustus 2021. In een vorige bijdrage werd reeds een overzicht gegeven van de impact ervan op lonen en wedden, alsook de eraan gekoppelde vergoedingen. Daarnaast heeft deze overschrijding ook een impact op de socialezekerheidsbijdragen, waarvan een aantal direct relevant zijn voor de werking van een lokaal bestuur.

De sociale uitkeringen stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex.

 

2. Nieuwe index

De vorige overschrijding van de spilindex had plaats in februari 2020. In augustus 2021 werd de spilindex opnieuw overschreden. Hierdoor worden de sociale uitkeringen met 2 % verhoogd op 1 september 2021 en de lonen van de ambtenaren worden met 2 % geïndexeerd op 1 oktober 2021.  

 

3. Verhogingen sociale uitkeringen vanaf 1 september 2020

3.1. Bedragen van het leefloon

Vanaf 1 september 2021 worden de bedragen van het leefloon respectievelijk vastgesteld op:

 

3.2.  Vrijgestelde bestaansmiddelen in het kader van de socio-professionele integratie

Wanneer een leefloongerechtigde begint te werken, zal met het oog op socio-professionele integratie een beperkte cumulatie worden toegestaan van inkomsten met een leefloon:

 

3.3. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

De bedragen van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen hebben gevolgen voor het OCMW-personeel, aangeworven in het kader van artikel 60 § 7. De verloning van deze personeelsleden is niet onderworpen aan specifieke regels. OCMW’s dienen wel rekening te houden met het feit dat een artikel 60er niet minder mag verdienen dan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Hierna zijn de grenzen opgenomen voor prestaties geleverd vanaf 1 september 2021.

 

3.4. Fictief uurloon onthaalouders

Onthaalouders zonder arbeidsovereenkomst genieten van een sociaal statuut waardoor zij onder de toepassing vallen van de sociale zekerheid van de werknemers. In het kader van dit sociaal statuut worden de socialezekerheidsbijdragen voor de onthaalouders berekend en betaald op basis van een fictief forfaitair uurloon.

Voor prestaties vanaf 1 september 2021 bedraagt het bedrag 36,65 euro.

 

3.5. Uitkeringen voor onderbreking van de loopbaan omwille van thematisch verlof

Werknemers kunnen naast het stelsel van tijdskrediet ook hun loopbaan tijdelijk onderbreken wegens bijzondere omstandigheden, nl.:

  • palliatief verlof voor het geven van bijstand aan een terminaal ongeneeslijk zieke persoon (mits medisch attest),
  • verlof voor bijstand aan een gezinslid (samenwonende persoon) of familielid (bloedverwanten tot in de 2e graad of aanverwanten tot 1ste graad) dat lijdt aan een zware ziekte (mits medisch attest),
  • ouderschapsverlof voor de geboorte van haar/zijn kind tot het kind 12 jaar wordt of voor de adoptie van een kind vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de gemeente van zijn verblijfplaats, uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

 

3.6.  Uitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Werknemers in lokale besturen kunnen onder bepaalde voorwaarden zorgkrediet opnemen voor maximum 18 maanden bij voltijdse onderbreking van de loopbaan, voor maximum 36 maanden bij halftijdse onderbreking van de loopbaan en voor maximum 90 maanden bij een vermindering van de prestaties met 1/5de.

Zorgkrediet wordt opgenomen voor één van volgende redenen:

  • Zorgen voor een kind tot en met 12 jaar;
  • Zorgen voor een kind met een handicap;
  • Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad;
  • Verlenen van palliatieve zorg;
  • Volgen van een erkende opleiding.

Nieuwsarchief