Overschrijding van de spilindex - nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen

Terug naar het overzicht
Datum: 04/24/2020
Auteur(s): Aanje Kints

Inhoud

1. Inleiding.

2. Nieuwe index. 

3. Verhogingen sociale uitkeringen vanaf 1 maart 2020.

3.1. Bedragen van het leefloon.

3.2. Vrijgestelde bestaansmiddelen in het kader van de socio-professionele integratie.

3.3. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

3.4. Uitkeringen voor onderbreking van de loopbaan omwille van thematisch verlof.

3.5. Uitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet. 

 

1. Inleiding

 

De spilindex werd overschreden in de maand februari 2020. In een vorige bijdrage werd reeds een overzicht gegeven van de impact ervan op lonen en wedden, alsook de eraan gekoppelde vergoedingen. Daarnaast heeft deze overschrijding ook een impact op de socialezekerheidsbijdragen, waarvan een aantal direct relevant zijn voor de werking van een lokaal bestuur.

De sociale uitkeringen stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex. Abonnees kunnen deze informatie downloaden in een overzichtelijk en makkelijk af te drukken document.

 

2. Nieuwe index

De vorige overschrijding van de spilindex had plaats in september 2018. In februari 2020 werd de spilindex opnieuw overschreden. Hierdoor worden de sociale uitkeringen met 2 % verhoogd op 1 maart 2020 en de lonen van de ambtenaren worden met 2% geïndexeerd op 1 april 2020.

 

3. Verhogingen sociale uitkeringen vanaf 1 maart 2020

3.1. Bedragen van het leefloon

Vanaf 1 maart 2020 worden de bedragen van het leefloon respectievelijk vastgesteld op:

 

3.2.  Vrijgestelde bestaansmiddelen in het kader van de socio-professionele integratie

Wanneer een leefloongerechtigde begint te werken, zal met het oog op socio-professionele integratie een beperkte cumulatie worden toegestaan van inkomsten met een leefloon:

 

3.3. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen

De bedragen van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen hebben gevolgen voor het OCMW-personeel, aangeworven in het kader van artikel 60 § 7. De verloning van deze personeelsleden is niet onderworpen aan specifieke regels. OCMW’s dienen wel rekening te houden met het feit dat een artikel 60er niet minder mag verdienen dan het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. Hierna zijn de grenzen opgenomen voor prestaties geleverd vanaf 1 maart 2020.

 

3.4. Uitkeringen voor onderbreking van de loopbaan omwille van thematisch verlof

Werknemers kunnen naast het stelsel van tijdskrediet ook hun loopbaan tijdelijk onderbreken wegens bijzondere omstandigheden, nl.:

  • palliatief verlof voor het geven van bijstand aan een terminaal ongeneeslijk zieke persoon (mits medisch attest),
  • verlof voor bijstand aan een gezinslid (samenwonende persoon) of familielid (bloedverwanten tot in de 2egraadof aanverwanten tot 1ste graad) dat lijdt aan een zware ziekte (mits medisch attest),
  • ouderschapsverlof voor de geboorte van haar/zijn kind tot het kind 12 jaar wordt of voor de adoptie van een kind vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de gemeente van zijn verblijfplaats, uiterlijk tot het kind 12 jaar wordt.

 

3.5.  Uitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Werknemers in lokale besturen kunnen onder bepaalde voorwaarden zorgkrediet opnemen voor maximum 18 maanden bij voltijdse onderbreking van de loopbaan, voor maximum 36 maanden bij halftijdse onderbreking van de loopbaan en voor maximum 90 maanden bij een vermindering van de prestaties met 1/5de.

Zorgkrediet wordt opgenomen voor één van volgende redenen:

  • Zorgen voor een kind tot en met 12 jaar
  • Zorgen voor een kind met een handicap
  • Zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid tot de tweede graad
  • Verlenen van palliatieve zorg
  • Volgen van een erkende opleiding.

 

Nieuwsarchief