Overschrijding van de spilindex - welke cijfers veranderen er allemaal?

Terug naar het overzicht
Datum: 03/03/2020
Auteur(s): Aanje Kints

 

Inhoud

1. Inleiding

2. Nieuwe index

3. Verhogingen lonen en wedden en diverse vergoedingen vanaf 1 april 2020  

3.1. Lonen en wedden

3.2. Permanentietoelage

3.3. Gevarentoelage

3.4. Vergoeding voor nacht- en weekendprestaties van het verplegend en verzorgend personeel

3.5. Presentiegelden voor de raadsleden

 

1. Inleiding

De spilindex werd overschreden in de maand februari 2020. Deze overschrijding heeft een impact enerzijds op de sociale uitkeringen en anderzijds op de lonen en wedden van het overheidspersoneel. De sociale uitkeringen stijgen met 2% in de maand volgend op de overschrijding van de spilindex. Ook de lonen van de ambtenaren stijgen met 2% en dit 2 maanden na het overschrijden van de spilindex.

In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bedragen inzake vergoedingen en lonen die vanaf 1 april 2020 worden toegepast. In een volgende bijdrage wordt een overzicht gegeven van de nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen die relevant zijn voor lokale besturen. De bijlagen met de actuele tabellen en cijfersgegevens zijn enkel beschikbaar voor abonnees van HRMConnect en VIEWZConnect.

 

2. Nieuwe index

De vorige overschrijding van de spilindex vond plaats in september 2018. In februari 2020 is de spilindex opnieuw overschreden. Hierdoor worden de sociale uitkeringen met 2 % verhoogd vanaf 1 maart 2020 en de lonen van de ambtenaren worden met 2% geïndexeerd vanaf 1 april 2020.

Voor de lonen van de ambtenaren houdt dit in dat de multiplicatorfactor verhoogt naar 1,7410. Dit is het getal waarmee de lonen van de ambtenaren aan 100% moeten worden verhoogd vanaf 1 april 2020.

 

3. Verhogingen lonen en wedden en diverse vergoedingen vanaf 1 april 2020

3.1. Lonen en wedden

Alle lonen en wedden toegekend voor prestaties geleverd in de maand april 2020 worden met 2 % verhoogd. 

 

3.2. Permanentietoelage

De rechtspositieregeling kan voorzien in een toelage voor personeelsleden die een wachtdienst ten huize moeten verzekeren of bereikbaar moeten blijven voor mogelijke verzoeken tot interventie.

De toelage voor wachtdienst ten huize is vastgelegd op 2,01 euro. Vanaf 1 april 2020 bedraagt deze vergoeding 3,50 euro. 

 

 

3.3. Gevarentoelage

De vergoeding en de berekeningswijze ervan verschilt naargelang de werknemer occasioneel dan wel permanent gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk uitvoert. Oefent een personeelslid occasioneel gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk uit, dan bedraagt de gevarentoelage vanaf 1 april 2020.

 

Oefent een personeelslid permanent gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk uit, dan komt het personeelslid in aanmerking voor een jaartoelage. Vanaf 1 april 2020 bedraagt deze 2 541,86 euro per jaar.

 

3.4. Vergoeding voor nacht- en weekendprestaties van het verplegend en verzorgend personeel

Voor elk uur nachtprestatie ontvangt het verplegend en verzorgend personeel een vergoeding van 3,5654 euro. Voor elk uur gepresteerd op een zaterdag, een zondag of een feestdag heeft het verplegend en verzorgend personeel recht op een vergoeding van 1,7591 euro.

 

3.5. Presentiegelden voor de raadsleden

De raad bepaalt zelf de hoogte van het presentiegeld voor de raadsleden zelf. Er dient wel rekening gehouden te worden met de grenzen die opgenomen zijn in het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 2018 houdende het statuut van de lokale mandataris legt die grenzen vast. Het presentiegeld bedraagt minimaal 28,57 euro en maximaal 124,98 euro tegen 100% (gekoppeld aan spilindex 138,01).

Lokale besturen die voorzien dat het bedrag van de presentiegelden gekoppeld wordt aan de index der consumptieprijzen worden vanaf 1 april 2020 met volgende grenzen geconfronteerd, nl.

  • Minimum vergoeding raadslid: 49,74 euro
  • Maximum vergoeding raadslid: 217,59 euro
  • Maximum vergoeding voorzitter gemeenteraad: 435,18 euro

 

Nog geen HRMConnect-abonnee? Wenst u ook toegang tot een kennisdatabank vol relevante publicaties? Neem contact op met ons voor verdere vrijblijvende informatie of een demonstratie ter plaatse: info@hrmconnect.be of 050 642 818.

 

 

Nieuwsarchief