Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Meer personen met een handicap helpen: Mozaïek 4

  In 2016 en 2017 werd het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige personen met een handicap gefaseerd ingevoerd. Eind januari 2020 keurde de Vlaamse regering het Mozaïek 4-besluit goed. Met de komst van het nieuwe besluit wordt ingezet op een feitelijke herverdeling...

 • Van morele stress naar morele veerkracht in de zorgverlening

  De zorg- en welzijnssector is een context waarin zich vaak complexe morele uitdagingen voordoen. Zorgverleners staan in nauw contact met hun cliënten en voelen zich erg betrokken en verantwoordelijk voor hun welzijn. Daartegenover staat dat zij niet altijd het mandaat hebben om bepaalde beslissingen...

 • Vlaams actieplan moet sociaal werk versterken

  Om het sociaal werk in Vlaanderen te versterken, werd in 2018 een Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Om blijvend in te zetten op Sterk Sociaal Werk, is er een Vlaams actieplan klaar dat het sociaal werk de komende vijf jaar moet versterken. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn,...

 • Belgische minimuminkomens te laag om menswaardig te leven

  Menswaardig leven met een minimuminkomen lukt in België meestal niet. CEBUD, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck stellen vast dat het minimumloon, de minimumwerkloosheidsuitkering, het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen voor de...

 • GDPR in de zorgsector

  Zorgberoepen, zoals artsen en verpleegkundigen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim verhindert hen om gegevens van hun patiënten door te geven aan derden. Zo kunnen patiënten en cliënten in volle openheid en vertrouwen spreken over hun gezondheid. Het wordt beschouwd...

 • Recht op onderwijs, ook als je ziek bent

  Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Als ze ziek worden, valt die vanzelfsprekende deelname aan het schoolleven van elke dag weg. Ze verwerven delen van de leerstof niet, missen de uitleg en ondersteuning van de leerkracht, maar ook de informele contacten en de samenwerking...

 • Snoezle, een multisensorische beleving in de vertrouwde omgeving

  Snoezelen (snuffelen en doezelen) is een multisensorische beleving voor personen met een mentale beperking of dementie. Het is een ervaring waarbij zachte lichteffecten, beelden en geluiden een prikkelende of kalmerende invloed uitoefenen op de cliënt. Snoezelen gebeurt vaak in een snoezelkamer,...

 • Van buddy tot community

  Voor mensen in armoede zijn de kansen om een steunend en duurzaam sociaal netwerk uit te bouwen doorgaans beperkt. Ze hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan of kunnen niet altijd bij iemand terecht voor bijvoorbeeld de opvang van de kinderen, voor een verplaatsing naar de dokter, de mutualiteit...

 • Week van de Pleegzorg 2019 - Verscheidenheid troef

  Naar jaarlijkse traditie organiseerde Pleegzorg Vlaanderen van 15 tot 24 november de Week van de Pleegzorg. Dit jaar zetten de Vlaamse pleegzorgorganisaties de variaties in pleegzorg in de kijker. “Het clichébeeld rond pleegzorg is dat het voorbehouden is voor een man-vrouwkoppel dat op...

 • De buurt wordt de nieuwe familie

  "Vermaatschappelijking van de zorg is de verschuiving van de zorg waarbij ernaar gestreefd wordt om mensen met beperkingen, chronisch zieken, kwetsbare ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen in armoede een eigen plek in de samenleving te laten innemen, hen daarbij waar nodig...

 • Snoepen in plaats van drinken

  Voor mensen met dementie is het soms erg lastig om voldoende te drinken. Soms ervaren ze geen dorstprikkel meer, dus hebben ze zelf niet door dat het tijd is om te drinken. In andere gevallen is de slikreflex weg of lukt het niet meer om zelf uit een glas te drinken. Toen de dementerende oma van de 24-jarige...

 • Proeven van de zorgsector tijdens de zorgberoepenrally

  Een injectie plaatsen in een sinaasappel of pijn bestrijden via virtual reality ... Tijdens de Zorgberoepenrally, die op 22 oktober in het Jan-Palfijnziekenhuis in Gent doorging, konden meer dan 140 Gentse jongeren proeven van een zorgberoep of -opleiding. Voor het eerst konden ze er ook kennismaken...

 • 10-daagse van de geestelijke gezondheid

  Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, richten tal van organisaties de schijnwerpers op geestelijke gezondheid. Hun doel is om 'goed in je vel zitten' en 'psychische kwetsbaarheid' bespreekbaar te maken. De basis van een goede geestelijke gezondheid wordt gelegd tijdens de vroege kinderjaren....

 • Focus op woonbeleid in de strijd tegen armoede

  Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting is een interfederale publieke instelling die overleg organiseert tussen mensen in armoede en hun verenigingen en diverse andere actoren in de strijd tegen armoede. Op basis van zijn tweejaarlijkse verslagen en andere...

 • Ikea ontwerpt woningen voor mensen met dementie

  De Zweedse meubelgigant Ikea en bouwbedrijf Skanska hebben de handen in elkaar geslagen en willen woningen bouwen op maat van mensen met dementie. De twee bedrijven werken al langer samen en bouwden binnen het project BoKlok al meer dan 10.000 appartementen in Zweden, Noorwegen en Finland. Hun doel is...

 • Dementie bij ouderen met een migratieachtergrond

  Het aantal ouderen met een migratieachtergrond groeit in Vlaanderen. Hoewel de ervaring van dementie onderhevig is aan universele aspecten, is het ook belangrijk om te begrijpen hoe migratie, culturele en religieuze factoren de beleving van de aandoening beïnvloeden. Om daar een beter zicht...

 • DAVO helpt bij het invorderen van achterstallige onderhoudsgelden

  Daar is het nieuwe schooljaar weer. En we hoeven het ouders van schoolgaande kinderen niet meer te vertellen: de aankoop van schoolmateriaal, nieuwe kledij en het inschrijvingsgeld voor hobby's maken van september een dure maand. Alleenstaande ouders hebben het vaak nog een stuk moeilijker om de...

 • Maatschappelijke oriëntatie voor inburgeraars: wat houdt dat in?

  13.797 nieuwkomers volgden in 2017 een cursus Maatschappelijke Oriëntatie (MO) in meer dan dertig verschillende talen. Daar krijgen zij informatie over het leven in Vlaanderen en Brussel. Er wordt veel tijd besteed aan regels en wetten, hoe ze ontstaan zijn en hoe ze toegepast worden, het verschil...

 • Strengere controle op inkomensgarantie voor ouderen

  In België ontvangen meer dan 100.000 65-plussers de inkomensgarantie voor ouderen. De inkomensgarantie is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan ouderen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Om aanspraak te kunnen maken op de IGO, moet de aanvrager aan enkele voorwaarden...

 • Verlaten van jeugdzorg versterken

  Jongeren die de jeugdzorg verlaten, hebben een verhoogde kans om thuis- of dakloos te worden. Dat konden we ook vorige maand lezen in De Standaard, dat het schrijnende verhaal van Yasmien bracht. Yasmien is een meisje van bijna 18 dat een lange geschiedenis van jeugdhulp achter de rug heeft. Door haar...

Pagina's