Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Wilsverklaring euthanasie onbeperkt geldig vanaf 2 april 2020

  In het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020 verscheen de wet van 15 maart die de bestaande euthanasiewetgeving (wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie) wijzigt. De nieuwe wet van 15 maart zorgt ervoor dat de wilsverklaring voor euthanasie onbeperkt geldig blijft. Met een wilsverklaring euthanasie...

 • Structuur en bemiddeling tussen huurder en verhuurder

  SVK Zuid-Oost-Vlaanderen ambitieus naar de toekomst   Vanuit vrijwilligheid en engagement voor betaalbaar én kwalitatief wonen groeide SVK Zuid-Oost-Vlaanderen in twintig jaar uit tot een sterke organisatie met een professionele structuur. Ze vierden de kaap van maar liefst 600 verhuurde...

 • Koning Boudewijnstichting richt fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

  Wij zijn allen getroffen door de epidemie van COVID-19. Geconfronteerd met de huidige gezondheidscrisis richt de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds voor Solidaire Zorg’, op ter ondersteuning van ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in het hele land. Alle instellingen in...

 • Schuldenvrij: op weg naar financiële redzaamheid

  Om hulpverleners, schuldbemiddelaars en cliënten te ondersteunen op weg naar schuldenvrij worden én blijven, ontwikkelde CEBUD de website Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid. Die website bundelt inzichten en tools die bijdragen tot (meer) financiële redzaamheid. De...

 • Coronavirus COVID-19: informatiebronnen en richtlijnen

  We zijn allemaal in de ban van het Coronavirus COVID-19. Het virus dook in december 2019 op in de Chinese regio Wuhan en verspreidde zich de voorbije weken in verschillende Europese landen, waaronder ook België. Om u optimaal te informeren, hebben we enkele belangrijke informatiebronnen opgelijst:   -...

 • Online communiceren in coronacrisistijd

  In crisistijden is snelle en duidelijke besluitvorming nodig. Nu face-to-face-contacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief voor welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg. De sense of urgency is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven werken....

 • Gezondheidswetenschap.be lanceert 'fact check corona'

  De website gezondheidenwetenschap.be heeft een "fact check corona"-pagina geopend waarop alle informatie die de ronde doet over het coronavirus, gecontroleerd en becommentarieerd wordt Gezondheidenwetenschap.be is een door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gefinancierde website van...

 • Maak kans op de ZiA 2020

  In 2018 reikte de VVSG voor het eerst haar Zorg in Actie award, of kortweg ZiA uit aan 'Zorgzaam Gullegem'. Met deze award wil de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten inspirerende, lokale projecten in de thuis- en ouderenzorg in de kijker zetten. In 2020 gaat de vereniging op zoek naar...

 • Overschrijding van de spilindex - welke cijfers veranderen er allemaal?

    Inhoud 1. Inleiding 2. Nieuwe index 3. Verhogingen lonen en wedden en diverse vergoedingen vanaf 1 april 2020   3.1. Lonen en wedden 3.2. Permanentietoelage 3.3. Gevarentoelage 3.4. Vergoeding voor nacht- en weekendprestaties van het verplegend en...

 • Senior Living Group kiest voor kwaliteit van leven

  Wie is Senior Living Group?   Wij zijn Senior Living Group. We zijn marktleider in België voor woonzorgcentra (de vroegere rusthuizen en verzorgingstehuizen) en voor assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) als u zelfstandig wilt wonen. Onze 7.500 medewerkers zorgen dag en nacht met...

 • De rol van de lokale ouderenconsulent onder de loep

  In heel wat gemeenten is een ambtenaar aangesteld die verantwoordelijk is voor de opvolging van het lokaal ouderenbeleid. Die ambtenaar wordt vaak ouderenconsulent, deskundige ouderenwelzijn, ouderenbeleidscoördinator, ouderenbeleidsmedewerker of adviseur ouderenzorg genoemd. Er zijn heel wat titels...

 • Meer personen met een handicap helpen: Mozaïek 4

  In 2016 en 2017 werd het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige personen met een handicap gefaseerd ingevoerd. Eind januari 2020 keurde de Vlaamse regering het Mozaïek 4-besluit goed. Met de komst van het nieuwe besluit wordt ingezet op een feitelijke herverdeling...

 • Van morele stress naar morele veerkracht in de zorgverlening

  De zorg- en welzijnssector is een context waarin zich vaak complexe morele uitdagingen voordoen. Zorgverleners staan in nauw contact met hun cliënten en voelen zich erg betrokken en verantwoordelijk voor hun welzijn. Daartegenover staat dat zij niet altijd het mandaat hebben om bepaalde beslissingen...

 • Vlaams actieplan moet sociaal werk versterken

  Om het sociaal werk in Vlaanderen te versterken, werd in 2018 een Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Om blijvend in te zetten op Sterk Sociaal Werk, is er een Vlaams actieplan klaar dat het sociaal werk de komende vijf jaar moet versterken. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departement Welzijn,...

 • GDPR in de zorgsector

  Zorgberoepen, zoals artsen en verpleegkundigen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim verhindert hen om gegevens van hun patiënten door te geven aan derden. Zo kunnen patiënten en cliënten in volle openheid en vertrouwen spreken over hun gezondheid. Het wordt beschouwd...

 • Belgische minimuminkomens te laag om menswaardig te leven

  Menswaardig leven met een minimuminkomen lukt in België meestal niet. CEBUD, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck stellen vast dat het minimumloon, de minimumwerkloosheidsuitkering, het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen voor de...

 • Recht op onderwijs, ook als je ziek bent

  Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Als ze ziek worden, valt die vanzelfsprekende deelname aan het schoolleven van elke dag weg. Ze verwerven delen van de leerstof niet, missen de uitleg en ondersteuning van de leerkracht, maar ook de informele contacten en de samenwerking...

 • Snoezle, een multisensorische beleving in de vertrouwde omgeving

  Snoezelen (snuffelen en doezelen) is een multisensorische beleving voor personen met een mentale beperking of dementie. Het is een ervaring waarbij zachte lichteffecten, beelden en geluiden een prikkelende of kalmerende invloed uitoefenen op de cliënt. Snoezelen gebeurt vaak in een snoezelkamer,...

 • Van buddy tot community

  Voor mensen in armoede zijn de kansen om een steunend en duurzaam sociaal netwerk uit te bouwen doorgaans beperkt. Ze hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan of kunnen niet altijd bij iemand terecht voor bijvoorbeeld de opvang van de kinderen, voor een verplaatsing naar de dokter, de mutualiteit...

 • Week van de Pleegzorg 2019 - Verscheidenheid troef

  Naar jaarlijkse traditie organiseerde Pleegzorg Vlaanderen van 15 tot 24 november de Week van de Pleegzorg. Dit jaar zetten de Vlaamse pleegzorgorganisaties de variaties in pleegzorg in de kijker. “Het clichébeeld rond pleegzorg is dat het voorbehouden is voor een man-vrouwkoppel dat op...

Pagina's