Nieuwsarchief

 

Nieuws

Nieuws

 • Overschrijding van de spilindex - nieuwe bedragen inzake sociale uitkeringen

  Inhoud 1. Inleiding. 2. Nieuwe index.  3. Verhogingen sociale uitkeringen vanaf 1 maart 2020. 3.1. Bedragen van het leefloon. 3.2. Vrijgestelde bestaansmiddelen in het kader van de socio-professionele integratie. 3.3. Gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen. 3.4....

 • Schakelzorgcentra? Draaiboek voor lokale besturen, provincies en eerstelijnszones

  Momenteel hebben de ziekenhuizen nog voldoende opvangcapaciteit om alle COVID 19-patiënten op te nemen die zich aandienen. Wanneer de toestroom van patiënten zo sterk oploopt dat ziekenhuizen dreigen vol te lopen, dan zullen bepaalde patiënten tijdelijk opgevangen kunnen worden in ...

 • Managementondersteuning voor voorzieningen in nood door corona

  Ondanks de reeds genomen preventieve maatregelen (bv. verbod op extern bezoek) zijn een aantal voorzieningen, in de eerste plaats woonzorgcentra, in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in een moeilijke situatie beland. Het gaat over voorzieningen waar een groot aantal bewoners ver...

 • Wilsverklaring euthanasie onbeperkt geldig vanaf 2 april 2020

  In het Belgisch Staatsblad van 23 maart 2020 verscheen de wet van 15 maart die de bestaande euthanasiewetgeving (wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie) wijzigt. De nieuwe wet van 15 maart zorgt ervoor dat de wilsverklaring voor euthanasie onbeperkt geldig blijft. Met een wilsverklaring eu...

 • Structuur en bemiddeling tussen huurder en verhuurder

  SVK Zuid-Oost-Vlaanderen ambitieus naar de toekomst   Vanuit vrijwilligheid en engagement voor betaalbaar én kwalitatief wonen groeide SVK Zuid-Oost-Vlaanderen in twintig jaar uit tot een sterke organisatie met een professionele structuur. Ze vierden de kaap van maar liefst 600 verh...

 • Koning Boudewijnstichting richt fonds op voor alle ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen

  Wij zijn allen getroffen door de epidemie van COVID-19. Geconfronteerd met de huidige gezondheidscrisis richt de Koning Boudewijnstichting een ‘Fonds voor Solidaire Zorg’, op ter ondersteuning van ziekenhuizen en residentiële zorgvoorzieningen in het hele land. Alle instellingen...

 • Schuldenvrij: op weg naar financiële redzaamheid

  Om hulpverleners, schuldbemiddelaars en cliënten te ondersteunen op weg naar schuldenvrij worden én blijven, ontwikkelde CEBUD de website Schuldenvrij. Op weg naar financiële redzaamheid. Die website bundelt inzichten en tools die bijdragen tot (meer) financiële redzaamheid....

 • Online communiceren in coronacrisistijd

  In crisistijden is snelle en duidelijke besluitvorming nodig. Nu face-to-face-contacten beperkt of verboden zijn, vormt online communiceren een alternatief voor welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg. De sense of urgency is groot. De uitdaging blijft om professioneel te blijven...

 • Gezondheidswetenschap.be lanceert 'fact check corona'

  De website gezondheidenwetenschap.be heeft een "fact check corona"-pagina geopend waarop alle informatie die de ronde doet over het coronavirus, gecontroleerd en becommentarieerd wordt Gezondheidenwetenschap.be is een door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gefinancierde website ...

 • Coronavirus COVID-19: informatiebronnen en richtlijnen

  We zijn allemaal in de ban van het Coronavirus COVID-19. Het virus dook in december 2019 op in de Chinese regio Wuhan en verspreidde zich de voorbije weken in verschillende Europese landen, waaronder ook België. Om u optimaal te informeren, hebben we enkele belangrijke informatiebronnen opge...

 • Maak kans op de ZiA 2020

  In 2018 reikte de VVSG voor het eerst haar Zorg in Actie award, of kortweg ZiA uit aan 'Zorgzaam Gullegem'. Met deze award wil de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten inspirerende, lokale projecten in de thuis- en ouderenzorg in de kijker zetten. In 2020 gaat de vereniging op zoek ...

 • Overschrijding van de spilindex - welke cijfers veranderen er allemaal?

    Inhoud 1. Inleiding 2. Nieuwe index 3. Verhogingen lonen en wedden en diverse vergoedingen vanaf 1 april 2020   3.1. Lonen en wedden 3.2. Permanentietoelage 3.3. Gevarentoelage 3.4. Vergoeding voor nacht- en weekendprestaties van het verplege...

 • Senior Living Group kiest voor kwaliteit van leven

  Wie is Senior Living Group?   Wij zijn Senior Living Group. We zijn marktleider in België voor woonzorgcentra (de vroegere rusthuizen en verzorgingstehuizen) en voor assistentiewoningen (de vroegere serviceflats) als u zelfstandig wilt wonen. Onze 7.500 medewerkers zorgen dag en nacht...

 • De rol van de lokale ouderenconsulent onder de loep

  In heel wat gemeenten is een ambtenaar aangesteld die verantwoordelijk is voor de opvolging van het lokaal ouderenbeleid. Die ambtenaar wordt vaak ouderenconsulent, deskundige ouderenwelzijn, ouderenbeleidscoördinator, ouderenbeleidsmedewerker of adviseur ouderenzorg genoemd. Er zijn heel wa...

 • Meer personen met een handicap helpen: Mozaïek 4

  In 2016 en 2017 werd het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor meerderjarige personen met een handicap gefaseerd ingevoerd. Eind januari 2020 keurde de Vlaamse regering het Mozaïek 4-besluit goed. Met de komst van het nieuwe besluit wordt ingezet op een feitelijke herv...

 • Van morele stress naar morele veerkracht in de zorgverlening

  De zorg- en welzijnssector is een context waarin zich vaak complexe morele uitdagingen voordoen. Zorgverleners staan in nauw contact met hun cliënten en voelen zich erg betrokken en verantwoordelijk voor hun welzijn. Daartegenover staat dat zij niet altijd het mandaat hebben om bepaalde besl...

 • Vlaams actieplan moet sociaal werk versterken

  Om het sociaal werk in Vlaanderen te versterken, werd in 2018 een Sociaalwerkconferentie georganiseerd. Om blijvend in te zetten op Sterk Sociaal Werk, is er een Vlaams actieplan klaar dat het sociaal werk de komende vijf jaar moet versterken. Karine Moykens, secretaris-generaal van het Departeme...

 • GDPR in de zorgsector

  Zorgberoepen, zoals artsen en verpleegkundigen, zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim verhindert hen om gegevens van hun patiënten door te geven aan derden. Zo kunnen patiënten en cliënten in volle openheid en vertrouwen spreken over hun gezondheid. Het wordt besch...

 • Belgische minimuminkomens te laag om menswaardig te leven

  Menswaardig leven met een minimuminkomen lukt in België meestal niet. CEBUD, het Centrum voor budgetadvies en -onderzoek en het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck stellen vast dat het minimumloon, de minimumwerkloosheidsuitkering, het leefloon en de inkomensgarantie voor ouderen voor...

 • Recht op onderwijs, ook als je ziek bent

  Kinderen en jongeren brengen een groot deel van hun tijd door op school. Als ze ziek worden, valt die vanzelfsprekende deelname aan het schoolleven van elke dag weg. Ze verwerven delen van de leerstof niet, missen de uitleg en ondersteuning van de leerkracht, maar ook de informele contacten en de...

Pagina's